Intro bg 3

Privacyverklaring

Hellebrekers B.V., gevestigd aan Wieling 4, 8072 TE Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We zijn van mening dat de gegevensbescherming van essentieel belang is voor alles wat we doen. Persoonsgegevens van (voormalige) relaties en geïnteresseerden, worden dan ook op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving behandeld.

Contactgegevens

Hoofdvestiging Nunspeet
Wieling 4
8072 TE Nunspeet
+31 (0)88 - 4568 000
[email protected]
www.hellebrekers.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hellebrekers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u klant bent bij Hellebrekers of reageert op een vacature. Hierbij gaat het om persoonsgegevens zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Hellebrekers B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goederen en diensten bij u afleveren
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controles
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bij onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Hellebrekers B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hellebrekers B.V.) tussen zit.

Economic Data Resources B.V. (EDR)

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hellebrekers B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Klant, medewerker: gegevens bewaard ten tijde van het lopende contract
 2. Klant (orders, technische tekeningen): bewaartermijn van max. 10 jaar
 3. Voormalig klant (klantgegevens, facturen): wettelijke bewaartermijn van max. 7 jaar
 4. Voormalig medewerker (bijv. identiteitsbewijs): wettelijke bewaartermijn van min. 5 jaar
 5. Voormalig medewerker (bijv. arbeidsvoorwaarden): wettelijke bewaartermijn van min. 7 jaar
 6. Geïnteresseerd, geen order maar gegevens achtergelaten: bewaartermijn van max. 5 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden

Hellebrekers B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien:

 1. dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
 2. er sprake is van een betalingsachterstand (voor het inschakelen van een incassobureau) of
 3. wettelijke verplichtingen dit van ons vereisen


Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hellebrekers B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Hellebrekers B.V. maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies, die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden
 • Analytische cookies, die ervoor zorgen dat onze website zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de bezoekers door geanonimiseerd vast te stellen hoe zij onze website gebruiken (zonder inbreuk op uw privacy)
 • Tracking cookies, die ervoor zorgen dat op externe websites gerichte informatie over Hellebrekers B.V. kan worden getoond aan eerdere bezoekers van onze eigen website (re-marketing)

Als u geen toestemming wilt geven aan een website om cookies te plaatsen, dan kunt u de webbrowser zo instellen dat een partij geen cookies meer kan plaatsen. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie vindt u onder de optie “Help” in uw webbrowser. Als u het plaatsen van cookies (via uw browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik (meer) kunt maken.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U kunt bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hellebrekers B.V. of uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen. U kunt ons bovendien vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een mail te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Om er zeker van te zijn dat het verzoek of bezwaar daadwerkelijk van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek of bezwaar mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uw verzoek of bezwaar stuurt u naar: [email protected]. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben dat zwaarder weegt dan uw privacybelang om de persoonsgegevens niet te verwijderen. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Hellebrekers B.V. neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Heeft u zelf de indruk dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er volgens u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op: [email protected].

Vragen/klachten

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: [email protected].

Mocht u zich niet kunnen verenigen met de wijze waarop Hellebrekers B.V. uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft afgehandeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens.