Intro bg 2

Definitief BAL voor badinrichtingen

BAL 2021

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Bij deze grote wetswijziging wordt een aantal wetten vervangen die de ontwikkeling en beheer van de fysieke leefomgeving reguleren. De Omgevingswet wordt uitgewerkt in 4 besluiten. Een daarvan betreft het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), dat tegelijk met de Omgevingswet van kracht wordt. Daarin staan ook de overheidsregels voor activiteiten aangeboden door binnen- en buitenzwembaden. De definitieve tekst voor het BAL is nu beschikbaar en kunt u onderaan dit bericht downloaden.

In het BAL staan algemeen bindende regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Burgers, organisaties en overheden moeten zich aan deze regels houden als ze die activiteiten uitvoeren. De regels van het BAL richten zich vooral op veiligheid, gezondheid, luchtkwaliteit, bodem, de kwaliteit van watersystemen, doelmatig gebruik van energie en beheer van afvalstromen. Ze zijn bedoeld om het milieu, waterstaatwerken, wegen en spoorwegen, zwemmers en cultureel erfgoed te beschermen. Een exploitant kan aan de hand van het BAL vaststellen aan welke regels moet worden voldaan, wie bij de regels optreedt als bevoegd gezag en welke informatie bij een melding moet worden verstrekt.

Hoofdstuk 15 van het BAL bevat regels die gelden bij GELEGENHEID BIEDEN TOT ZWEMMEN OF BADEN. Omgevingsegels voor zwembaden dus. En voor zwemvijvers. Ze worden ook wel de nieuwe zwemwater-regels genoemd. Met de regels in hoofdstuk 15 van het BAL worden drie doelen nagestreefd: (a) voorkomen van verdrinking van zwemmers, (2) beschermen van hun gezondheid en (3) voorkomen van letsel in en om het zwemwaterbassin. Het hoofdstuk bestaat uit in totaal 67 artikelen, verdeeld over 3 afdelingen:

  • 15.1 Algemeen. Algemeen geldende regels voor alle typen zwem-/badwaterbassins, bijv. bepalingen voor bevoegd gezag, specifieke zorgplicht, algemene details bij een melding.
  • 15.2 Inhoudelijke regels. Regels voor verschillende typen zwem-/badwaterbassins, bijv. eisen voor waterkwaliteit, informatieplichten, meetmethoden.
  • 15.3 Module risicoanalyse, beheersplan en registratie incidenten. Inhoudelijke regels voor relevante typen zwem-/badwaterbassins, bijv. regels over risicoanalyse, beheersplan, logboek en registratie van incidenten.

Hoofdstuk 15 van het BAL gaat naar verwachting voor veranderingen zorgen. Vooral omdat de regels zwembaden dwingen om anders naar hun bedrijfsvoering te kijken. Omdat hier tijd voor nodig is, adviseren we zwembaden om zich nu al goed voor te bereid op het moment dat de nieuwe Omgevingswet – en dus ook het BAL – in 2022 in werking treedt. Wilt u een goed beeld krijgen van wat het BAL voor uw zwembad betekent? Dat kan! Wij stellen graag de definitieve versie van hoofdstuk 15 GELEGENHEID BIEDEN TOT ZWEMMEN OF BADEN voor u beschikbaar, aangevuld met de NOTA VAN TOELICHTING op hoofdstuk 15.

15 december 2020