Omgevingsrecht

Zwembaden krijgen opnieuw uitstel om zich voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet. De inwerkingtredingsdatum van de nieuwe wet is verplaatst naar 1 januari 2024. Voor de zwembaden is dat een welkom besluit. Want er is nog veel werk te verzetten voordat de Omgevingswet ingaat. En daar is nu ruimte voor.

De datum voor invoering van de Omgevingswet is eerder al een paar keer uitgesteld. Eerder nog vanwege de coronacrisis en de val van het kabinet in 2021. En volgens minister Ollongren (toen nog Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) was er ook meer tijd nodig om het nieuwe digitale loket voor overheden – het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet – stabiel werkend te krijgen. Binnen de zwembadbranche zullen we eveneens alle tijd hard nodig hebben om ons goed voor te bereiden op de implementatie van de nieuwe wet.

Bij een recent webinar voor zwembadprofessionals werd gesproken over de gevolgen van de Omgevingswet voor de zwembaden. Ruim de helft van de deelnemers gaf aan nog geen actie te hebben ondernomen. Daarmee werd een wat zorgelijk beeld geschetst. De nieuwe wetssituatie vraagt namelijk niet alleen een aanpassing in parameters, maar ook een hele andere benadering in de bedrijfsvoering. De nadruk verschuift van middelen en rapporten naar doelen en beheersplannen. Meer dan voorheen moeten zwembaden vooruit denken, inschattingen maken en beleid opstellen.

De Omgevingswet wordt uitgewerkt in vier besluiten, één daarvan betreft het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit bevat de overheidsregels voor activiteiten aangeboden door binnen- en buitenzwembaden. De regels van het Bal richten zich vooral op veiligheid, gezondheid, de kwaliteit van watersystemen en doelmatig gebruik van energie. In de nieuwe wetssituatie behelzen deze regels enerzijds nieuwe, strengere parameters voor het borgen van de waterkwaliteit. Anderzijds vereisen ze van zwembaden dat zij risicoanalyses uitvoeren en beheersplannen schrijven.

De essentie van de nieuwe wet is dat de exploitant moet bepalen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de gebruikers kunnen lopen in het zwembad. Om die risico’s te beheersen, moet een plan worden opgesteld met maatregelen. Dit biedt ruimte voor innovaties. Maar er ontstaan ook meer verantwoordelijkheden in de vorm van zorgplicht. Exploitanten moeten in kaart brengen waar ze nu staan, wat acceptabel is en wat daarvoor in hun zwembad nodig is. Ze moeten alle risico’s voor hygiëne en veiligheid afgaan en waar nodig beheersmaatregelen vaststellen. Tegen de regelgeving aanleunen kan straks niet meer; zwembadexploitanten moeten zelf de stip aan de horizon zetten. En dat doe je niet even in een paar dagen.

Hellebrekers Water & Leisuretechniek helpt zwembaden bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn tijdens en na de implementatie van de Omgevingswet. Onze leersessies over de ‘Omgevingswet voor Zwembaden’ gaan vanaf juni weer fysiek van start.

Meer weten? Meld u zich dan nu aan voor (één van) de volgende bijeenkomsten:

De Praktijkdag: Risicoanalyse en Beheersplan Zwembaden https://bit.ly/3i1JgrN

De Cursus: Omgevingswet en Zwembaden https://bit.ly/3fqgiAj

Zwemster in blauw water